Straling meten

Waarom straling meten? 
 


Steeds meer mensen krijgen lichamelijke problemen door de toenemende belasting aan straling van zendmasten en andere zenders, ook wel genoemd elektromagnetische straling (EMS). Zo gaat de uitrol van 4G door, waarvoor steeds meer antennes nodig zijn. De belasting kan worden beperkt door de straling te meten en een plan van aanpak uit te voeren. Met eenvoudige middelen kan daarna de hoeveelheid straling tot 90% worden verminderd.

Oorzaken toenemende stralingsbelasting
De afgelopen 15 jaar is het aantal zendmasten (GSM, UMTS, 4G, C2000, digitenne) explosief gegroeid, alsmede het aantal WIFI routers en DECT telefoons. Via WIFI routers en DECT telefoons, wordt mensen blootgesteld aan straling die tevens uit andere huizen/gebouwen komt.

Klachten
Voorbeelden van klachten te maken hebben met een teveel aan elektro straling zijn: slapeloosheid, hartkloppingen, hoofdpijn, huidklachten, nervositeit, ADHD/ADD, prikkelbaarheid, onrustige benen, maag- en darmklachten, algemeen onbehaaglijkheidsgevoel, hoge bloeddruk, stress, concentratieverlies, allergieën, hyperactiviteit, oorsuizen, chronische vermoeidheid, Parkinson, multiple sclerose. Deze klachten komen voor op kantoor en in thuissituaties. Soms worden bestaande klachten ook verergerd door een teveel aan elektro straling.

Elektro hyper sensitief
Lichamelijke problemen komen in sterke mate voor bij mensen die elektro hyper sensitief zijn, ook wel genoemd elektro hyper sensibel. Elektro-hypersensitiviteit (EHS) is de verzamelnaam voor een reeks klachten die verband houden met elektromagnetische straling. In Scandinavië wordt elektro hypersensitiviteit inmiddels officieel erkend als ziekte. Dit geldt ook voor andere landen zoals Zwitserland, waar in de 'Diagnoseverzeichnis, ICD-10GM Version 2013' de nieuwe ziekte: Elektrogevoeligheid wordt beschreven.

Overheidsbeleid
Biedt de overheid dan geen bescherming tegen deze toenemende straling? De Nederlandse overheid gaat er - in tegenstelling met veel andere landen - van uit dat deze straling vooralsnog niet schadelijk is, en baseert zich op adviezen van de Gezondheidsraad. Deze raad houdt alleen rekening met opwarming van het menselijk lichaam door straling. Hierdoor worden zeer hoge blootstellingslimieten gehanteerd van bijvoorbeeld 10.000 mW/m2 (microwatt per vierkante meter) voor UMTS. In landen als Rusland en China is deze limiet 100 mW/m2, een factor 100 lager.

Artsen
Wat betreft artsen: de meeste artsen zijn niet op de hoogte van deze problematiek, Gezondheidsklachten als hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen worden - als men geen duidelijke oorzaak kan vinden - vaak toegeschreven aan psychische factoren. Soms worden er ook onnodige, landurige onderzoeken uitgevoerd. De kosten van deze onderzoeken nemen sterk toe.

Meer info
Meer gedetailleerde info over deze problematiek kan men o.a. vinden op de websites: van Stopumts en Stralingsrisicos 

Gezond personeel, lagere kosten
Voor bedrijven geldt, dat personeel dat minder last heeft van klachten die te maken hebben met de toenemende stralingsbelasting: productiever is; zorgt voor lagere ziektekosten en minder risico loopt op uitval. Uit een onderzoek van Jones, Lang, Lasalle (Occupier Special, Duurzaamheid 2013) blijkt dat kantoorgebruikers 'gezondheid' zelfs op de eerste plaats zetten.

Gezond en vitaal leven met straling!
Voor iedereeen is het nog steeds mogelijk gezond en vitaal te leven met straling, door het uitvoeren van het plan van aanpak (actieplan) aan de hand de stralingsmeting, waardoor de belasting wordt verminderd.

Stralingsmeting, uitvoering van de meting  
De website Stralingsbewust maakt onderdeel uit van de activiteiten van het bedrijf Enerstra. Enerstra heeft ervoor gekozen om in het kader van de bescherming van de gezondheid van mensen, stralingsmetingen te gaan uitvoeren. Dit past ook goed in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De activiteit straling meten, houdt het meten en analyseren van hoogfrequente elektromagnetische straling (DECT, GSM, UMTS, WiFi) in huizen en op werkplekken in. Ook wordt de zogenaamde 'vuile elektriciteit' gemeten waar veel mensen last van hebben oftewel... vervuiling van het stroomnetwerk die o.a. kan leiden tot een verhoogd bloedsuikergehalte bij diabetici (Havas, Magda 2008, Electromagnetic Biology and Medicine).

Verder wordt gekeken naar laagfrequente elektromagnetische straling, die aanwezig is in elektriciteitsleidingen en apparaten zoals elektrische dekens en waterbedden maar ook bijvoorbeeld in transformatorhuisjes.

Door middel van een onderzoek ter plaatse, wordt de belasting in kaart gebracht. Hierna volgt een rapportage met plan van aanpak, gericht op het terugbrengen van de stralingsbelasting tot een zo laag mogelijk niveau, waarbij een adequate mobiele communicatie mogelijk blijft.

Verantwoording
Enerstra  heeft bij het samenstellen van deze website, de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de verstrekte informatie. Deze informatie is in soms afkomstig van derden. Enerstra is daarom niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden.