Hoe vitaal is Uw bedrijf?


In een vitale gezonde organisatie, waar voldoende levensenergie is, worden bedrijfsdoelen geraliseerd en werken mensen met voldoening en inspiratie.
Er is sprake van coherentie: een samenhangend,vruchtbaar en zinvol geheel, dat zijn unieke bijdrage aan de wereld levert.

-visie,missie met doelen zijn helder
-omgezet in strategisch beleid
-vertaald in concrete stappen
-de directie zit in de spil van het wiel
-er is een plezierig werkklimaat
-medewerkers weten wat ze bijdragen aan het grote geheel
-de communicatie is helder, intern en extern
-er is sprake van goede resultaten en rendement
-de financiele situatie is gezond
-het toeval valt vaker mee dan tegen
-er is ruimte voor creatie en ontwikkeling

Energetisch beheer
Van chaos naar coherentie
Van stagnatie naar Flow
Elke organisatie, elk eco- of bedrijfssysteem is te vergelijken met een wiel, dat op weg is naar zijn bestemming.
Het wiel heeft een bestuurder,de directeur,leidinggevende of projectleider.
In onze termen:beheerder.

Het fundament voor gezondheid en vitaliteit is een harmonieus evenwicht tussen de beheerder en zijn wiel.
In onze huidige tijd is dit vaak verstoord.
Organisaties chaotiseren,hyperventileren en/of lopen vast.
Energetisch beheer herstelt dit evenwicht.
Het brengt de beheerder terug in de spil van zijn wiel en versterkt tegelijkertijd de vitaliteit en zelforganiserende kracht van de organisatie.
De coherentie en flow, de onderlinge afstemming van visie,beleid en uitvoering nemen toe.

Resonerend leiderschap
Succesvol energetisch beheer kan alleen slagen met actieve medewerking van de beheerder,U dus.
Energie is voorwaardenscheppend: Uw doelstellingen geven de richting aan

Vijf principes
Energetisch beheer vraagt om resonerend leiderschap.
Een resonerend leider werkt effectief met aandacht (levensenergie) en intentie (richting:doelen).
Om dit bewust in zijn organisatie toe te passen hebben wij vijf principes van resonerd leiderschap ontwikkeld:
1. Innerlijke rust
2. Bewustzijn van het geheel
3. Gevoel voor wat leeft in dat geheel
4. Verstand van zaken
5. Doelen affirmeren (weten wat je wilt en dat herhaaldelijk bevestigen)

We begeleiden de beheerder in relatie tot deze principes.

Wat betekent dit voor U?
Na een eerste intake gesprek, maken wij in overleg met U een energetische scan van Uw organisatie.
Deze wordt op drie niveau's gemaakt:
Conceptniveau (Beleid)
Realisatieniveau (Werkvloer)
Middenniveau (Interne-externe communicatie)

Conceptniveau
Het niveau waarop de visie,missie,doelstellingen en strategie worden vastgesteld.
Vanuit dit niveau wordt de organisatie aangestuurd.
Je kunt dit zien als het hoofd, waar het denken zetelt.

Realisatieniveau
Dit is de werkvloer, HET OPERATIONELE NIVEAU.
De plaats van actie en omzet.
Op dit niveau wordt de daad bij het woord gevoegd.
Hier worden de ideeën uitgevoerd en in producten of diensten omgezet.
Je kunt dit zien als de buik en de ledematen.

Middenniveau
Het niveau waarop de interne en externe communicatie plaats vindt:
uitwisseling,overleg en besluitvorming.
Ook het niveau van bedrijfsimago en PR.
Blokkades of weinig energie op dit niveau leiden tot 'krommunicatie' ofwel misverstanden.
Je kunt dit zien als het hart en de ademhaling.

Energetische scan
De energetische scan geeft informatie over de levensenergie in Uw bedrijf.
Is er sprake van gezonde stromende levensenergie of zijn er blokkades, dan wel stress?
Daarnaast geeft de scan aan hoe groot het probleem-oplossend vermogen van Uw bedrijf is en de mate van zelforganisatie.
Tot slot of Uw bedrijf gegrond is en of U zelf in de spil van Uw wiel zit.
De gevonden waarden worden vergeleken met de waarden van een vitaal en zelforganiserend bedrijf.
Uit de scan blijkt ook in hoeverre Uw doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.
TRAJECT
Met deze scan kunt U beslissen of U een balancerings- en begeleidingstraject wilt volgen, om Uw bedrijf op de streefwaarden te krijgen.
Dat ligt rond de 4 tot 8 maanden. Daarna volgt een stabiliseringsfase van 3 tot 6 maanden.
Tot slot volgt continueringsfase.
De energie is dan stevig verankerd in het balanceringsproject en U als beheerder neemt het weer over.
Alle waarden worden maandelijks in grafieken weergegeven en samengevat, zodat U het hele proces kunt volgen.

Zichtbare meetbare effecten
De significante resultaten van energetisch beheerde eco-en bedrijssytemen zijn o.a.;
1. voor directie en medewerkers; meer ontspanning, meer vrije tijd, meer innerlijke rust,
groter zelfvertrouwen en betere gezondheid.
2. voor de organisatie als geheel; toename van de opdrachten,stijging van de omzet, hogere opbrengsten,
stijging van het bedrijfsresultaat en rendement,betere productkwaliteit,betere samenwerking in het
bedrijf en verbetering van de werksfeer.